Prof dr Mikić Dragan

Specijalista infektolog


Prof dr Mikić Dragan

Specijalista infektolog

Prof dr Mikić Dragan je specijalista infektolog sa višegodišnjim radnim iskustvom. Nastavnik je na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu od njegovog osnivanja 2009. Na integrisanim akademskim studijama medicine nastavnik je i rukovodilac za predmete Infektivne i tropske bolesti i Istorija srpskog saniteta, a na osnovnim strukovnim studijama za predmete Infektologija i epidemiologija, Zdravstvena nega u infektologiji i Istorija srpskog saniteta i sestrinstva. Preko 20 godina drži nastavu iz infektologije lekarima na specijalizaciji, lekarima u Školi rezervnih oficira Sanitetske službe i na svim vidovima postdiplomske nastave u VMA. Bio je mentor velikom broju lekara na specijalizaciji, predsednik i član komisija za polaganje specijalističkih ispita, mentor i član komisija za odbranu diplomskih, specijalističkih, magistarskih radova i doktorskih disertacija. Učesnik je velikog broja projekata.

Obrazovanje

 • 2002. Odbranjen doktorat iz infektivnih bolesti - Tema „Povezanost imunskoinflamatornih parametara u plazmi sa težinom i ishodom sepse“, VMA, Beograd.
 • 2000. Odbranjen magisterijum iz infektivnih bolesti - Tema „Povezanost koncentracija faktora nekroza tumora alfa i interelukona 8 u krvi sa težinom i ishodom sepse“, VMA, Beograd
 • 1993. Specijalizacija iz infektivnih bolesti
 • 1982. Završen Medicinski fakultet

Radno iskustvo

 • 2016. Načelnik Klinike za infektivne i tropske bolesti VMA
 • 2016. Šef katedre za internističke nauke 2
 • 2014. Redovni profesor za predmet infektivne bolesti na MF VMA
 • 2009. Vanredni profesor za predmet infektivne bolesti MF VMA
 • 2007. Načelnik I odeljenja Klinike za infektivne i tropske bolesti VMA
 • 2005. Načelnik Kabineta za infektivne bolesti i tropske bolesti VMA
 • 2004. Docent za predmet infektivne bolesti VMA
 • 1997. Asistent za predmet infektivne bolesti VMA

Redovni je član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, Član Srpskog lekarskog društva (Sekcija za infektivne bolesti, Sekcija za istoriju medicine, Hepatološka sekcija), Član Srpskog udruženja za antimikrobnu hemioterapiju i Član Evropskog udruženja kliničkih infektologa i mikrobiologa.

Autor je i koautor velikog broja radova u monografijama, knjigama, domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongres.