Ass dr Begović Ninoslav

Specijalista dečiji ortoped


Ass dr Begović Ninoslav

Ass dr Begović Ninoslav

Specijalista dečiji ortoped

Dr Begović Ninosalv je specijalista dečije hirurgije iz Beograda. Dr Begović je završio osnovne, postiplomske i doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

2010. godine stiče zvanje magistra medicinskih nauka odbranivši magistrasku tezu pod nazivom „Klinički i morfološke karakteristike zaostataka ždrelnih lukova u dece značajne za kreiranje dijagnostičko-terapijskog protokola“. Dr Begović 2012. stiče zvanje specijaliste dečije hirurgije, a 2016. godine odbranio je i doktorsku disertaciju na temu "Utvrđivanje faktora rizika idiopatskog bola u kolenu kod adolescenata". Autor je i koatur višestrukih naučnih publikacija.

Dr Ninoslav od 2004. godine radi kao dečiji ortoped na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", na odeljenju za ortopediju i zglobno koštanu traumu. Dr Begović obavlja i posao kliničkog asistenta na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu.

Glavne sfere kliničkog rada dr Begovića jesu pedijatrijska hirurgija, kongenitalne anomalije, trauma koštano-zglobnog sistema, operacije kolena, branhijalne anomalije.

Obrazovanje:

  • Od 2011 do 2016 - Doktorske studije iz Kliničke i primenjene anatomije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Od 2004 do 2010 - Postdiplomske studije iz Kliničke i primenjene anatomije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Od 1997 do 2003 - Osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu