Ass dr Begović Ninoslav

Specijalista dečiji ortoped


Ass dr Begović Ninoslav

Specijalista dečiji ortoped

Dr Begović Ninosalv je specijalista dečije hirurgije iz Beograda. Dr Begović je završio osnovne, postiplomske i doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

2010. godine stiče zvanje magistra medicinskih nauka odbranivši magistrasku tezu pod nazivom „Klinički i morfološke karakteristike zaostataka ždrelnih lukova u dece značajne za kreiranje dijagnostičko-terapijskog protokola“. Dr Begović 2012. stiče zvanje specijaliste dečije hirurgije, a 2016. godine odbranio je i doktorsku disertaciju na temu "Utvrđivanje faktora rizika idiopatskog bola u kolenu kod adolescenata". Autor je i koatur višestrukih naučnih publikacija.

Dr Ninoslav od 2004. godine radi kao dečiji ortoped na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", na odeljenju za ortopediju i zglobno koštanu traumu. Dr Begović obavlja i posao kliničkog asistenta na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu.

Glavne sfere kliničkog rada dr Begovića jesu pedijatrijska hirurgija, kongenitalne anomalije, trauma koštano-zglobnog sistema, operacije kolena, branhijalne anomalije.

Obrazovanje:

  • Od 2011 do 2016 - Doktorske studije iz Kliničke i primenjene anatomije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Od 2004 do 2010 - Postdiplomske studije iz Kliničke i primenjene anatomije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • Od 1997 do 2003 - Osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu