Ana Vignjević

Defektolog - oligofrenolog, reedukator psihomotorike


Ana Vignjević

Defektolog - oligofrenolog, reedukator psihomotorike

Ana Vignjević je diplomirani defektolog-oligofrenolog, reedukator psihomotorike. Rođena je u Beogradu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Defektološki fakultet, odnosno Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju završila je u Beogradu 2005. godine. Završila je postdiplomsko usavršavanje iz Opšte defektološke dijagnostike, reedukacije psihomotorike i relaksacije na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu (2009. godine).

Pohađala je više seminara i stručnih skupova iz defektološke dijagnostike i neuropsihologije, savetodavnog rada sa roditeljima, mentalnog zdravlja dece i mladih, neuropsihološke rehabilitacije, inkluzivnog obrazovanja.

Učesnik je i izlagač na domaćim i međunarodnim skupovima i realizator projekata koji se bave specijalnom edukacijom i rehabilitacijom dece sa diskognitivnim poteškoćama. Od 2000. godine zaposlena je u Školi za osnovno i srednje obrazovanje “Vožd” u Beogradu, koju pohađaju deca čija je osnovna karakteristika odrastanje u izrazito nepovoljnom životnom okruženju, slaba kontrola impulsa, hiperkinetično ponašanje, delinkventno ponašanje, nerazvijenost socijalnih veština. Od 2008 - 2013. godine član je tima prof. dr Svetomira Bojanina, gde aktivno radi na dijagnostici i rehabilitaciji razvojnih poremećaja kod dece i adolescenata u okviru Savetodavnog centra SPC. Izabrana je za spoljnog saradnika Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja Srbije 2014. godine.