Interna medicina

Interna medicina je grana medicine koja se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih oragana kod odraslih i to kao što su srce, krv i krvni sudovi, organi za varenje, pluća...


Internista je specijalista za unutrašnje bolesti što podrazumeva najveći stepen brige za zdravlje i postavljanje dijagnoze u najsloženijim stanjima. Internista pregleda pacijenta u celini, analizira simptome i znake prisutne u svim organima. On prati fizički i psihološki aspekt i zato je pregled interniste neizbežan.

Internista se nalazi na prvoj linji pregleda kod sledećih stanja:

 • bol u grudima
 • bol u trbuhu
 • glavoblja
 • nesvestica
 • temperatura
 • alergija
 • kašlj
 • gušenje
 • tegobe sa varenjem
 • tegobe sa mokrenjem
 • uvećane limfne žlezde
 • bolovi u leđima, vratu i zglobovima...

Internista će uraditi preoperativu pripremu, pratiti vaš postoperativni tok, predložiće vam neophodne subspecijalističke preglede i pratiti vaše lečenje.

Veština i iskustvo inerniste biće presudna za što brže postavljanje dijagnoze i lečenje, tako što će izbeći lutanje i gubitak vremena, kao i nepotrebne troškove.

Internistički pregled se satoji od:

 • Uzimanja anamneze - razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, drugim oboljenjima (ukoliko ih ima), prethodnim operacijama i bolničkim lečenjima, bolestima u porodici itd...,
 • kliničkog pregleda,
 • merenja TA (pritiska),
 • EKG-a i drugih dijagnostičkih postupaka.

Internista je uključen u preventivne preglede kao i skrining zdravlja koji se preporučuje najmanje jedanput godišnje. Cilj je sveobuhvatna procena fizičkog i mentalnog zdravlja a sa ciljem opšteg blagodstanja pojedinca i zajednice u celini.

Subspecijalizacije Interne medicine su:

 • Kardiologija, oboljenja srca i krvnih sudova.
 • Endokrinologija, oboljenja endokrinog sistema.
 • Gastroenterohepatologija, oboljenja organa za varenje
 • Hematologija, oboljenja krvi i krvnih elemenata.
 • Nefrologija, oboljenja bubrega.
 • Pulmologija, oboljenja pluća i organa za disanje.
 • Reumatologija, reumatske bolesti.