Doc dr Aleksandra Đoković

Specijalista kardiolog


Doc dr Aleksandra Đoković

Specijalista kardiolog

Doc dr Aleksandra Đoković je subspecijalista kardiologije sa višedecenijskim iskustvom. Zaposlena je u KBC "Bežanijska Kosa". Tokom svog dosadašnjeg rada bavi se invazivnom i neinvazivnom dijagnostikom i lečenjem bolesnika iz oblasti kardiologije, prevashodno akutnog koronarnog sindroma.

Kao interventni kardiolog učestvuje u lečenju bolesnika sa akutnim infarktom miokarda metodom primarne perkutane koronarne intervencije.

Osim zbrinjavanja pacijenata sa koronarnom bolešću u Sali za kateterizacije srca perkutanim koronarnim intervencijama uz primenu intravaskularnog imidžinga, posvetila se sveobuhvatnom ambulantnom kardiološkom praćenju pacijenata sa sistemskim autoimunim oboljenjima, prevashodno pacijenata sa antifosfolipidnim sindromom i sistemskim eritemskim lupusom. Kroz višegodišnje iskustvo u radu sa ovim pacijentima, ukazala na neophodnost aktivnog učešća kardiologa u lečenju i praćenju ovih bolesnika, od trenutka postavljanja dijagnoze. Uvođenjem dijagnostičkih algoritama za procenu zahvaćenosti kardiovaskularnog sistema, ukazala je na vrednost rane dijagnoze te prevencije kardiovaskualrnih oboljenja u ovoj populaciji bolesnika.