Repozicija nosa

Prelom nosnih kostiju najčešće nastaje dejstvom tupe sile (tuča, saobraćajna povreda, zadesno povređivanje…). U kliničkoj slici dominiraju deformitet, dislokacija koštane osnove, otok, hematom, krvarenje, opstrukcija nosa i bol.


O operaciji

Intervencija repozicije nosa predstavlja zbrinjavanje povrede preloma nosa. Prelom nosnih kostiju najčešće nastaje dejstvom tupe sile (tuča, saobraćajna povreda, zadesno povređivanje…). U kliničkoj slici dominiraju deformitet, dislokacija koštane osnove, otok, hematom, krvarenje, opstrukcija nosa i bol. Pacijent oseti bol u momentu udara. Krvarenje iz nosa je obavezan simptom kod preloma nosnih kostiju. Palpacijom nosne piramide se ustanovi mobilnost kosti i hrskavice, osećaju se krepitacije usled pomeranja frakturiranih delova kosti. Definitiva dijagnoza se postavlje profilnim RTG snimkom nosnih kostiju.

Repozicija se izvodi u anesteziji. Preporučuje se opšta endotrahealna anestezija.

Instrumentom se podignu frakturirani delovi nosnih kostiju i dovedu u normalan položaj. Izvrši se prednja tamponada nosa i imobilizacija gipsom, koji se plasira na nosnu piramidu i fiksira flasterima. Instrumentalna repozija se mora uraditi u prvih 7 dana nakon povrede. Nakon toga dolazi do formiranja kalusa i mora se uraditi krvava – hirurška repozicija.

Priprema za operaciju

Pre operacije je potrebno uraditi preoperativnu pripremu koja obuhvata:

  1. Pregled interniste sa EKG-om
  2. Laboratoriju
  3. RTG pluća

Potrebno je da internista na osnovu pregleda i urađene laboratorije i dijagnostike da zaključak/saglasnost da za pacijenta nema kontraindikacija za opštu anesteziju i da se može operisati. Važno je napomenuti da lekar prilikom pregleda pacijenta može tražiti dodatne laboratorijske analize ili dodatne preglede kako bi sa sigurnošću utvrdio zdravstveno stanje pacijenta.

Preoperativnu pripremu možete uraditi kod nas ili kod svog izabranog lekara. Ukoliko preoperativna priprema nije urađena u našoj ustanovi morate nam pre termina operacije javiti da je pacijent dobio potvrdu da se može operisati i na dan operacije nam dostaviti sve laboratorijske nalaze kao i nalaz lekara na uvid.

NAPOMENA: Rezultati laboratorije i zaključak interniste ne smeju biti stariji od 7 dana od zakazanog termina operacije.

Postoperativni tok

Pacijent po pravilu ostaje jedan dan u bolnici radi praćenja. U nosu u toku prvih 48h pacijent ima tampone koji u sebi imaju ugrađene cevčice koje omogućavaju delimično disanje i preko samih tampona.

Trećeg postoperativnog dana se dolazi na kontrolu kada se radi detamponada nosa (vađenje tampona), a gips se uklanja 7-og dana.

Ordiniraju se antibiotici, analgetici i antitetanusna zaštita kod otvorenih povreda. Savetuje se izostanak iz kolektiva/sa posla i fizičke aktivnosti u trajanju od 10-14 dana.

 

Sadržaj na našem sajtu je opšte informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet i pregled lekara. Ukoliko planirate primenu informacija dobijenih na našem sajtu potrebno je prethodno posavetovati se sa lekarom.

Cena operacije

(obuhvata sve troškove osim preoperativne pripreme)

Cena
Repozicija nosa 70,000.00 RSD